top of page

Algemene voorwaarden

Gebruik van de website
 

Deze website werd oorspronkelijk opgericht door Wendy Wuyts. In november 2023 namen enkele bosbadgidsen waaronder Steffie Vandierendonck het beheer over. De beheerders van deze website besteden  veel aandacht en zorg aan de inhoud ervan. De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden.

U mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie die we ter beschikking stellen (zoals druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom, …) zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders.

Als gebruiker van deze site bent u dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de beheerders.

Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. 

Alle informatie op deze website of op de websites van overheidsdiensten of -instellingen waarnaar we verwijzen, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen.

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking worden gesteld, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, gelden als authentieke tekst.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stelt u onjuistheden vast, dan kan u de beheerder van onze website contacteren of kan u terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat.

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen. We beheren deze website grotendeels op vrijwillige basis. 

De beheerders van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.

Deze website kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor de beheerders van deze website evenwel geen rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

De website is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar leden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

E-mail

​​​​​De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de de beheerders van deze website stroken.

Indien u niet de geadresseerde bent en u een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen.

De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan deze website bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Deze website wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De beheerders van deze website mogen die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat de beheerders van deze website de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. Wanneer nieuwe diensten ontwikkeld worden aan de hand van uw reacties kunnen we u hier wel vanop de hoogte brengen met vraag tot mogelijke samenwerking.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Privacybeleid

Bekijk deze pagina regelmatig voor de meest recente versie. Huidige versie 14/12/2023.

Uw persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om informatie te verstrekken met betrekking tot deze website.

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt door de beheerders van deze website. De beheerders zijn dus dus de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail

 • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies

 • rijksregisternummer en identiteitskaartnummer (enkel in het geval van bewijs identiteit bij vraag tot verwijdering gepubliceerde gegevens)

 • Door u gedeelde geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

 •  

Deze gegevens komen bij ons terecht:

 • omdat u ze zelf aan ons hebt bezorgd

 • omdat we ze verzamelen als u onze sites gebruikt

Sommige bosbadgidsen werken mee aan statistisch onderzoek en kunnen daarvoor ook bijkomende persoonlijke gegevens verwerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Zij doen dit enkel wanneer u zelf meegestapt bent in het onderzoek en dus met toestemming. Gegevens voor statistisch onderzoek zijn gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat deze gegevens niet kunnen herleid worden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we u dus niet meer identificeren. U kan voor vragen steeds bij de verantwoordelijke van het desbetreffende onderzoek terecht.​

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ofwel:

 • uw toestemming

 • een contract dat we onderling afsluiten

 • een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we verschillende doelstellingen te realiseren:

Nieuwsbrieven en online communicatie:
Via nieuwsbrieven brengt deze website u op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking. U kan u hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Foto- en beeldmateriaal:
Bij verschillende gelegenheden/activiteiten (vooral bosbaden) maken wij foto's en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. Doorgaans  zal op het moment dat effectief foto's genomen worden toestemming van de deelnemers gevraagd worden. Mocht u onverhoopt toch zonder toestemming uw foto op deze site tegenkomen dan kan u hiertegen steeds kosteloos uw bezwaar kenbaar maken (zie verder).

Functionaliteit van onze website:
Wij willen dat onze website goed werkt en dat u snel uw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van analysesoftware. We willen ook dat uw bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. U kan via de instellingen van uw browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat u bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als u geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Geven we uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zullen nooit uw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?")

 • u geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming

 • we zijn wettelijke verplicht om dit te doen

 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek

Deelnemerslijsten:
Als u deelneemt aan deze evenementen dan gaan we er van uit dat uw naam, voornaam en organisatie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.

Foto en beeldmateriaal:
Onze medewerkers hebben toegang tot deze media en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website en via sociale media. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van provinciale promotie, dus om onze werking meer bekend te maken.

Hosting en dienstenleveranciers:
Om uw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Met deze leveranciers hebben we verbintenissen afgesloten opdat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

​Voor bepaalde verwerkingen heeft u als betrokkene steeds het recht om kosteloos uw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar u via een link in een nieuwsbrief kan uitschrijven. Ook bij uitnodigingen voor evenementen krijgt u steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.

Voor foto- en beeldmateriaal kan u op het moment zelf de gids of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat u niet wilt gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop u herkenbaar in beeld komt en u wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om uw vraag te stellen in onze contact form.  Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar u die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of uw vraag rechtmatig is.

Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan u op verschillende manieren uw rechten uitoefenen:

INZAGE? Voor inzage in uw gegevens:​​ contacteer ons via de contact form

 

CORRECTIE, AANVULLING EN ANDERE VRAGEN? Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens of over aanvulling van onvolledige gegevens:​​ contacteer ons via de contact form

Let op: om uw vraag te kunnen beantwoorden kan mogelijk een bewijs van uw identiteit gevraagd worden. Dit kan door een kopie of een scan van uw identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Verwerkingen door onze partners

Deze website heeft een aantal partners (voornamelijk gidsen die een wandeling begeleiden in opdracht van de bosbadvereniging) die ons ook helpen en informatie verstrekken. Ook zij moeten uw persoonsgegevens verwerken volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Waar kan u terecht als u niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met uw gegevens?

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met ons. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contacteer ons via de contact form  of via sitebeheerder:

Steffie Vandierendonck
Veldstraat 98
8650 Houthulst
0472 02 50 52

bottom of page